Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι υποχρεωτική για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος, διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και πραγματοποιείται μετά το τέλος του έβδομου τυπικού εξαμήνου σπουδών. Το φορέα απασχόλησης μπορεί να τον επιλέξει ο ίδιος ο φοιτητής/τρια μόνος του ή συμβουλευόμενος τον κατάλογο των εταιριών που διαθέτει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Μετά από την επιλογή του φορέα απασχόλησης ο φοιτητής/τρια καταθέτει Αίτηση Πρακτικής Άσκησης στη Γραμματεία και εφόσον ικανοποιούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις η αίτησή του παραπέμπεται στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για έγκριση.
Για την επιτυχέστερη πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ο/η ασκούμενος/η εποπτεύεται τόσο με οριζόμενο επόπτη εκπαιδευτικό από πλευράς του Τμήματος, όσο και με εργασιακό υπεύθυνο από πλευράς εργοδότη. Πριν ξεκινήσει η ΠΑ υπογράφεται σύμβαση ανάμεσα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, τον εργοδότη και τον/ην φοιτητή/τρια στην οποία αναγράφονται όλοι οι όροι/κανόνες που πρέπει να πληρούνται/εφαρμόζονται από την πλευρά και των τριών συμβαλλόμενων προκειμένου να εκπονείται σωστά η ΠΑ. Ο συντονισμός της ΠΑ (καθορισμός εποπτών, σύνταξη συμβάσεων, έκδοση βεβαιώσεων, παραλαβή δικαιολογητικών με το πέρας της ΠΑ, κ.λπ.) είναι έργο της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Η ίδια επιτροπή διαθέτει κατάλογο των εταιρειών που προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκηση στους/ις φοιτητές/τριες του Τμήματος.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο/η φοιτητής/τρια για την εκπόνηση ΠΑ:

Προκειμένου κάποιος/α φοιτητής/τρια να πραγματοποιήσει ΠΑ θα πρέπει:

α)Να έχει περατώσει το έβδομο τυπικό εξάμηνο σπουδών.
β)Να μην οφείλει περισσότερα από το 1/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.
γ) Να έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο φορέας στον οποίο εκπονείται η ΠA:

Ο εργοδότης που προσφέρει θέση(εις) ΠΑ μπορεί να ανήκει στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και πρέπει:

α) Το αντικείμενό του να έχει άμεση συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.
β) Να διαθέτει προσωπικό με κατάρτιση, εμπειρίες και γνώσεις αναγνωρισμένου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το Τμήμα

Διαδικασία για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μέσω του ΟΑΕΔ

Θέσεις Πρακτικής 'Ασκησης

Οδηγός Καταλληλότητας Θέσεων Εργασίας 

Ενημερωτικό Έντυπο Πρακτικής Άσκησης 

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ)

1. Βεβαίωση αποδοχης απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητή / τριας απο φορέα απασχόλησης

2. Αίτηση

3. Δήλωση ατομικών στοιχείων Σπουδαστή/στριας

4. Αναλυτικά στοιχεία Επιχείρησης / Υπηρεσίας

5. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860